26-03-18

INFORMACJA - OCHRONA DANYCH

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni naszych wychowanków!

Z uwagi na okoliczność, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Niepubliczne Przedszkole
Dwujęzyczne Polsko – Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku, jako Administrator danych jest
zobligowane do poinformowania wszystkich osób, których dane są przetwarzane w placówce o ich
uprawnieniach. Strona internetowa naszej placówki jest dogodnym do tego miejscem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor
Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Polsko – Angielskiego om. Piotrusia Pana w Białymstoku,
ul. Żeromskiego 7c, 15-349 Białystok.

Z administratorem ochrony danych w Niepublicznym Przedszkolu Dwujęzycznym Polsko – Angielskim
im. Piotrusia Pana w Białymstoku skontaktować się można pod adresem e-mail:
piotruspan.bialystok@wp.pl

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy
tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania
i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody
rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa,
uzyskiwania zgody na publikację sukcesów dziecka lub też jego wizerunku na stronie internetowej.
Dane takie zbierane są m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze
środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i
organów publicznych – na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy
informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Przedszkole.
Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz
Przedszkola były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych
danych osobowych.
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas
wymagany przez przepisy prawa. Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji
osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.
Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
Przedszkole nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.
Posiada Pani/Pan(w imieniu własnym, jak też w imieniu dziecka) prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) także do
wycofania takiej zgody w każdym czasie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym
obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś - jest całkowicie dobrowolne.
Przedszkole Dwujęzyczne Polsko – Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku oświadcza,
że wszystkie dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. W stosunku
do plików komputerowych używamy indywidualnych, złożonych haseł dostępu. Dostęp do aplikacji
zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i wyłącznie w niezbędnym zakresie,
zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych
przed dostępem osób nieupoważnionych.

27-11-17

Facebook

Przedszkole Piotruś Pan

18-11-17

Wojsko u Piotrusia Pana

Baczność! W dwuszeregu zbiórka! - wykonania takiej komendy dnia 16.11.2017r. uczyły się Dzieci w naszym przedszkolu. Odwiedzili nas bardzo ważni goście - żołnierze z jednostki wojskowej w Białymstoku. Opowiedzieli oni o swojej pracy, czym się zajmują a następnie każdy Przedszkolak przeszedł wojskowe szkolenie - pokonywał tor przeszkód i uczył się wykonywania komend. Niektóre z nich miały również okazję wcielić się w rolę dowódcy. Dużym zainteresowaniem wśród Dzieci cieszyły się przedmioty przyniesione przez naszych Gości. Z wielką chęcią przymierzały one i dotykały wojskowe gadżety. Przedszkolaki miały okazję m.in. popatrzeć przez lornetkę, przymierzyć hełm, maskę przeciwgazową, ubrać się w kamizelkę kuloodporną czy też dotknąć kaburę od prawdziwego pistoletu! Na koniec spotkania dzieci ze starszych grup wykonywały na kartkach papieru pagony - element munduru żołnierza, który określa m. in. stopień wojskowy. Zajęcia wzbudziły wśród dzieci duże zainteresowanie. Goście wywarli pozytywne wrażenie na przedszkolakach i zafundowali im wielką frajdę. Składamy im serdeczne podziękowania i życzymy samych zaszczytnych chwil w służbie Ojczyźnie.

07-11-17

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 06.11.2017r. w naszym Przedszkolu miała miejsce uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci wystąpiły przed publicznością prezentując piosenki i wiersze (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), których uczyły się pod kierunkiem nauczycielek. Występując na scenie wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Po części artystycznej Dzieci złożyły przysięgę powtarzając słowo „Przyrzekamy”. Następnie Pani dyrektor Agnieszka Hanusewicz dokonała aktu pasowania na Przedszkolaka „czarodziejską kredką”. Dzieci otrzymały medale i pamiątkowe dyplomy. Każdy nowo pasowany Przedszkolak pozostawił również swój odcisk palca w pamiątkowej Wielkiej Księdze Przedszkolaków. Rodzice Dzieci także musieli przejść pewien „test”. Mieli za zadanie pokazywać piosenkę „Head, shoulders, knees & toes”, która, żeby nie było tak łatwo, z każdą zwrotką robiła się coraz szybsza. Następnie rodzice otrzymali w kubeczkach napoje, które mieli wypić z uśmiechem. Podano im sok z cytryny, przez co nie zrobienie „kwaśnej miny” było trudne. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Był to ważny i niezapomniany dzień dla Dzieci. Przedszkolakom życzymy samych słonecznych i radosnych dni wypełnionych zabawą i uśmiechem.

26-10-17

Plan dnia w Przedszkolu Piotrusia Pana

Plan dnia